Sk:Commands (AMX Mod X)

From AlliedModders Wiki
Jump to: navigation, search
Warning: This template (and by extension, language format) should not be used, any pages using it should be switched to Template:Languages

View this page in:  English  Russian  简体中文(Simplified Chinese)


Úvod

Konzolové príkazy sa zadávajú do konzoly, príklad:

amx_<príkaz> <parameter1> <parameter2> [parameter3]

Vyžadované parametre sú zobrazené s <>, voliteľné parametre sú zobrazené s []. V skutočnosti však <> alebo [] nezadávame.

Pre pomoc s príkazmi v hre, napíšte do konzoly:

amx_help

Admin príkazy

Príkaz Formát Prístup Popis
amx_kick <meno alebo #userid> [dôvod] ADMIN_KICK Vykopnúť hráča zo servera.
amx_ban <meno alebo #userid> <čas> [dôvod] ADMIN_BAN Zabanovať hráča.
amx_addban <authid alebo ip> <minúty> [dôvod] ADMIN_BAN Pridá ban do zoznamu banov na serveri.
amx_unban <authid alebo ip> ADMIN_BAN Odbanovať hráča.
amx_slay <name alebo #userid> ADMIN_SLAY Zabije hráča.
amx_slap <name alebo #userid> [poškodenie] ADMIN_SLAY Prefacká hráča s voliteľným poškodením.
amx_leave <tag> [tag1] [tag2] [tag3] ADMIN_KICK Vykopne všetkých hráčov nemajúcich ani jeden z tagov.
amx_pause ADMIN_CVAR Pozastavenie alebo znovu-rozbehnutie hry.
amx_who ADMIN_ADMIN Zobrazí kto všetko je na serveri.
amx_cvar <cvar> [hodnota] ADMIN_CVAR Zmení alebo zobrazí hodnotu cvaru.
amx_map <názov mapy> ADMIN_MAP Zmení mapu.
amx_nick <pôvodná prezývka> <nová prezývka> ADMIN_LEVEL_A Zmení hráčovú prezývku.
amx_cfg <názov súboru> ADMIN_CFG Server prečíta konfiguračný súbor.
amx_rcon <rcon príkazový riadok> ADMIN_RCON Zadaný príkaz sa odošle do konzoly servera.
amx_plugins ADMIN_ADMIN Vypíše zoznam všetkých načítaných pluginov.
amx_modules ADMIN_ADMIN Vypíše zoznam všetkých načítaných modulov.

Chat príkazy

Príkaz Formát Prístup Popis
amx_say <správa> ADMIN_CHAT Odošle správu všetkým hráčom cez obyčajný say.
amx_chat <správa> ADMIN_CHAT Odošle správu všetkým administrátorm cez normálny chat.
amx_psay <meno alebo #userid> <správa> ADMIN_CHAT Odošle súkromnú správu danému hráčovi.
amx_tsay <farba> <správa> ADMIN_CHAT Zobrazí HUD správu na ľavej strane všetkým hráčom.
amx_csay <farba> <správa> ADMIN_CHAT Zobrazí HUD správu v strede obrazovky všetkým hráčom.

Hlasovacie príkazy

Príkaz Formát Prístup Popis
amx_votemap <mapa> [mapa] [mapa] [mapa] ADMIN_VOTE Spustí hlasovanie o novú mapu.
amx_votekick <meno alebo #userid> ADMIN_VOTE Spustí hlasovanie o vykopnutie hráča.
amx_voteban <meno alebo #userid> ADMIN_VOTE Spustí hlasovanie o zabanovanie hráča.
amx_vote <otázka> <odpoveď1> <odpoveď2> ADMIN_VOTE Spustí vlastnú anketu.
amx_cancelvote ADMIN_VOTE Zruší prebiehajúce hlasovanie.

Štatistické príkazy

Príkaz Popis
say /hp Zobrazí informácie o vašom zabijakovi.
say /statsme Zobrazí vaše štatistiky.
say /stats Zobrazí štatistiky ostatých hráčov.
say /top15 Zobrazí top 15 najlepších hráčov.
say /rank Zobrazí váš rank na serveri.

Say príkazy

Príkaz Popis
say nextmap Zobrazí nesledujúci mapu v mapcycle.
say timeleft Zobrazí zostávajúci čas na mapu.
say thetime Zobrazí aktuálny čas.

Menu príkazy

Note: ACCESS_LEVEL_A nie je "a", je to "m". Prečítajte si Access Levels.

Príkaz Prístupy Popis
amxmodmenu ADMIN_MENU Zobrazí hlavné AMX Mod X menu.
amx_cvarmenu ADMIN_CVAR Zbrazí CVAR menu.
amx_mapmenu ADMIN_MAP Zobrazí menu pre zmenu mapy.
amx_votemapmenu ADMIN_MAP Zobrazí menu s mapami do hlasovania
amx_kickmenu ADMIN_KICK Zobrazí menu pre vykopnutie hráča.
amx_banmenu ADMIN_BAN Zobrazí menu pre zabanovanie hráča.
amx_slapmenu ADMIN_SLAY Zobrazí menu pre zabitie/fackovanie hráča.
amx_teammenu ADMIN_LEVEL_A Zobrazí menu pre prehodenie hráča do iného tímu.
amx_clcmdmenu ADMIN_LEVEL_A Zobrazí menu s klientskými príkazmi.
amx_cmdmenu  ??? Zobrazí menu so serverovými príkazmi.
amx_restmenu ADMIN_CFG Zobrazí menu na obmedzenie zbraní.
amx_teleportmenu ADMIN_CFG Zobrazí teleport menu.
amx_pausecfgmenu ADMIN_CFG Zobrazí menu na pozastavenie/rozbehnutie pluginov.
amx_statscfgmenu ADMIN_CFG Zobrazí menu pre konfiguráciu štatistík.
amx_cfgmenu - zobrazí menu s konfiguráciami
amx_langmenu
amx_menu - zobrazí všetky menu dostupné pre hráčov
amx_plugincmdmenu - zobrazí menu s príkazmi pluginov
amx_plugincvarmenu - zobrazí menu s cvarmi pluginov
amx_speechmenu - zobrazí menu "Veci okolo reči"

Konfiguračné príkazy

Príkaz: amx_pausecfg
Formát: <príkaz> [názov]
Prístup: ADMIN_CFG
Popis: Pozastaví plugin.

Zoznam príkazov:

 • off - Pozastaví všetky plugin, ktoré nie sú na zozname.
 • on - Znovu rozbehne všetky pluginy.
 • stop <file> - Zastaví plugin.
 • pause <file> - Pozastaví plugin.
 • enable <file> - Povolí plugin.
 • save - Uloží zmeny do zoznamu zastavených pluginov.
 • clear - Zmaže zoznam zastavených pluginov.
 • list [id] - Vypíše zoznam pluginov.
 • add <title> - Označí plugin ako už nerozbehnuteľný.
Príkaz: amx_statscfg
Formát: <príkaz> [parametre]
Prístup: ADMIN_CFG
Popis: Zmení nastavenia štatistík.

Command list:

 • on <variable> - Povolí špecifickú funkciu.
 • off <variable> - Zakáže špecifickú funkciu.
 • save - Uloží konfiguráciu štatistík.
 • load - Načíta konfiguráciu štatistík.
 • list [id] - Zobrazí zoznam stavov štatistík.
 • add <názov> <premenná> - Pridá štatistickú premennú do zoznamu.

RCON príkazy

Príkaz: amxx
Formát: <príkaz> [parametre]
Prístup:
Popis: Zoznam dostupných príkazov:
 • amxx version - Zobrazí verziu.
 • amxx modules - Zobrazí moduly.
 • amxx plugins - Zobrazí pluginy.
 • amxx gpl - Zobrazí GNU všeobecné verejné licencie
 • amxx cvars - Zobrazí AMX Mod X zaregistrované CVARy.
 • amxx cmds - Zobrazí AMX Mod X zaregistrované príkazy.
 • amxx pause - Pozastaví bežiaci plugin.
 • amxx unpause - Znova rozbehne bežiaci plugin zapísaný v zozname.